معماری داخلی و خارجی

از عمده مشکلات طراحی در کشور ما نبود هماهنگی طراحی معماری خارجی با طرح داخلی است بطوری که تیمی طراحی معماری را بعهده دارند و تیمی دیگری بدون اطلاع از فکر طراحی معماری به طراحی داخلی آن می پردازند که شرکت آبو با بهره گیری از معمارانی که در زمینه روانشناسی ، زیبایی شناسی و چیدمان آشنایی و تسلط دارند نه تنها طراحی داخلی پروژه های معماری خود را انجام می دهند بلکه بصورت اصولی به طراحی داخلی برخی پروژه های خاص می پردازند تا بتوانند بهترین استفاده را از فضا با توجه به علایق و نیاز انسانها فراهم آورند .